დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით15.01.2015

დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა ჩვენ ჩავატარეთ მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის (შემდგომში ორგანიზაცია) ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, რომელიც მოიცავს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას, სრული შემოსავლების ანგარიშგებას და ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებას 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, აგრეთვე ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებით შენიშვნებს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და მის სამართლიან წარდგენაზე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების შესაბამისად.

                                                               დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა


უკან დაბრუნება..
გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია